Programy wychowawcze

Zarówno Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek i Przedszkole Publiczne nr 25 podlega Podkarpackiemu Kuratorium Oświaty.

Naszą pracę wychowawczo-dydaktyczną opieramy na następujących programach wychowawczych zgodnych z wymogami MEN:

 • „Wokół Przedszkola” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej, wydawnictwo MAC Edukacja
 • „Kocham przedszkole” autorstwa Mirosławy Pleskot, Agnieszki Staszewskiej-Mieszek, wydawnictwo WSiP 
 • "Zabawy z porami roku" autorstwa Iwony Lewkowicz, Anny Tworkowskiej-Baraniuk, wydawnictwo Podręcznikarnia
 • Edyta Gruszczyk - Kolczyńska, Ewa Zielińska "Dziecięca matematyka" program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6-letnich wydawnictwo WSiP
 • Program do katechezy „Kochamy Dobrego Boga” Nr AZ-0-01/10 pod red. Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

W Roku przedszkolnym 2020/2021 tematem wiodącym w rocznym planie pracy przedszkola jest:
            "NASZA SZCZĘŚLIWA RODZINA:  MAMA, TATA I RODZEŃSTWO ". 

CELE:

 1. Wyrabianie u dzieci więzi z rodziną. grupą rówieśniczą, przedszkolem i najbliższym środowiskiem.
 2. Rozwijanie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: grupowej, rodzinnej i przedszkolnej, parafialnej.
 3. Rozwijanie uczucia miłości, przywiązania i szacunku do najbliższych członków rodziny.
 4. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju.
 5. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.
 6. Kształtowanie u dzieci pozytywnych postaw i zachowań oraz zgodnego współżycia w rodzinie i grupie rówieśniczej.

 

© 2021 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów