Programy wychowawcze

Zarówno Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek i Przedszkole Publiczne nr 25 podlega Podkarpackiemu Kuratorium Oświaty.

Naszą pracę wychowawczo-dydaktyczną opieramy na następujących programach wychowawczych zgodnych z wymogami MEiN:

  • „Wokół Przedszkola” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej, wydawnictwo MAC Edukacja
  • "Dziecięca matematyka" autorstwa  Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6-letnich wydawnictwo WSiP
  • Elementy METODY KRAKOWSKIEJ opracowanej przez prof. Jagodę Cieszyńską 
  • Program nauczania religii w przedszkolu „Tak dla Jezusa” Nr AZ-0-01/20 autorstwa ks. dr Karola Zegana, Elżbiety Kondrak, Bogusława Noska.

    W roku przedszkolnym 2021/2022 tematem wiodącym w rocznym planie pracy naszego przedszkola jest: 
                                         „Ziemia jest dziełem i darem Pana Boga, szanujmy ją”.

Zadania:

- zbliżenie dziecka do świata przyrody poprzez poznawanie go i dostrzeganie jego piękna,

- nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt,

- kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą,

- rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość́ życia na Ziemi.

Cele:

- pokazanie dzieciom, że Stwórcą otaczającego nas świata jest Pan Bóg,

- poznanie bliskiego środowiska przyrodniczego poprzez działanie,

- ukazanie piękna otaczającej nas przyrody,

- uwrażliwianie dzieci na okazywanie wdzięczności dobremu Bogu za piękny otaczający nas świat,

- uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych w dzisiejszym świecie,

- kształtowanie świadomości potrzeby dbania o otaczające nas środowisko,

- pokazanie sposobów ochrony przyrody oraz rozumienie potrzeby ich przestrzegania,

- kształtowanie pozytywnych zachowań w stosunku do środowiska i jego obiektów,

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,

- rozbudzanie potrzeby kontaktu z naturą

- podnoszenie   świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców.


            

 

© 2022 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów