Zapisy dzieci do przedszkola

 

Plik do pobrania:

pdf icon

 

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Rzeszowie osiedle Budziwoj

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ZGROMADZENIA SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI

P.W. ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO

ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 25

W RZESZOWIE

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

 - Statut Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Rzeszowie

- Statut Przedszkola Publicznego nr 25 w Rzeszowie

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1.1. Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu i rejonów rekrutacyjnych;

1.2. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola;

1.3. Przyjmowanie “Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola”;

1.4. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i Przedszkole Publiczne Nr 25 w Rzeszowie prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności z zastrzeżeniem rozdziału II punkty 12 i 14.
 2. Do Przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Rzeszów.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. W przypadku dziecka, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może ono uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 9 lat.
 5. Jeśli przyjęcie dziecka wymaga zmian organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 6. Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 7. Przedszkole Zgromadzenia posiada trzy oddziały, a Przedszkole nr 25 jeden oddział.
 8. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola i zamierzający przedłużyć umowę na następny rok szkolny są zobowiązani do wypełnienia deklaracji potwierdzającej wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej i złożenia jej w dniach od 15 do 19 lutego.
 9. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku na wolne miejsca.
 10. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.
 11. Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego jest liczbą maksymalną i w przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.
 12. W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 2 niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny dziecka (3 i więcej dzieci w rodzinie); - [zapis w karcie zgłoszenia lub oświadczenie rodziców],
  2. niepełnosprawność dziecka; - [orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność],
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka; - [orzeczeczenie o niepełnosprawności],
  4. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka; - [j.w.],
  5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka; - [j.w.],
  6. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie; - [prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem],
  7. objęcie dziecka pieczą zastępczą; - [dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą].

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

13. Jeśli w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, które mają różną wartość.

14. Organ prowadzący określa następujące kryteria:

  1. dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej; - [oświadczenie rodziców],
  2. rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających i/lub absolwentów naszego przedszkola; - [zapis w karcie zgłoszenia lub oświadczenie rodziców],
  3. dzieci zamieszkujące na terenie osiedla Budziwój; - [zapis w karcie zgłoszenia],
  4. dzieci rodziców pracujących w bliskiej lokalizacji przedszkola; - [potwierdzenie w karcie zgłoszenia lub zaświadczenie],
  5. dzieci obojga rodziców pracujących; - [zaświadczenia z zakładu pracy],
  6. dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez przedszkole; - [oświadczenie rodziców].

15. Wartość powyższych kryteriów jest zgodna z kolejnością zapisu: od najwyższej do najniższej.

16. Dzieci zamieszkałe poza obszarem miasta Rzeszów mogą być przyjęte do przedszkola tylko wówczas, gdy przedszkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponuje wolnymi miejscami.

17. W przypadku przyjmowania dzieci spoza miasta Rzeszowa przedszkole kieruje się:

  1. sytuacją rodzinną dziecka,
  2. miejscem pracy rodziców,
  3. pisemną zgodą władz gminy, z terenu której dziecko pochodzi.

18. Organ prowadzący rezerwuje sobie przy rekrutacji trzy miejsca do dyspozycji.

19. Rodzice składają ”Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”. Złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) wniosku jest równoznaczne z gotowością zawarcia umowy na świadczenia udzielane przez Przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny.„Karta zgłoszenia” powinna zawierać szczegółową informację o dziecku oraz o stanie jego zdrowia.

20. Do wniosku o przyjęcie dziecka dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów, o których mowa w punktach 12 i 14;

  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  2. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
  4. dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów określonych przez organ prowadzący.

III. Zasady ogłaszania rekrutacji

1. Podstawową rekrutację ogłasza Dyrektor Przedszkola w formie pisemnego ogłoszenia na tablicy informacyjnej i stronie internetowej przedszkola.

1.1. Termin składania przez rodziców ”Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” - marzec każdego roku;

1.2. „Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola” znajduje się w kancelarii i może być udostępniony zainteresowanym. Informacja na ten temat znajdować się powinna w treści ogłoszenia rekrutacji.

IV. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności
  1. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  2. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Listę dzieci podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 4. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni i zawiera ono przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 7. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Po rozstrzygnięciu sprawy przez dyrektora można złożyć odwołanie do sądu administracyjnego.
 8. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do przedszkola przewyższy liczbę miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka prezydenta miasta. Prezydent jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

V. Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składaneprzez rodziców do przedszkola to:

1.1. ”Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”;

1.2. Inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb.

VI. Zadania dyrektora przedszkola

1. Wykonanie czynności przygotowawczych:

1.1. Wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji i udostępnienie niniejszego Regulaminu;

1.2. Wyjaśnianie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie;

1.3. Wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców;

1.4. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  1. datę i miejsce urodzenia dziecka,
  2. miejsce zamieszkania dziecka,
  3. czas pobytu dziecka w przedszkolu,
  4. wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu,
  5. potwierdzenie przez zakład pracy o zatrudnieniu rodziców,
  6. czytelność zapisów w Karcie zgłoszenia i innych dokumentach,
  7. PESEL,
  8. podpisy obojga rodziców.

2. Umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola o zakończeniu rekrutacji z informacją o sposobie sprawdzenia przez rodziców faktu przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do przedszkola.

VII. Przepisy końcowe

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy.
 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II
punkty 1-4 oraz 12 i 14.

ZAŁĄCZNIK do regulaminu rekrutacji

PUNKTOWANIE KRYTERIÓW REKRUTACJI

Dzieci 6-letnie - 150 pkt.

Kryteria ustawowe (mające jednakową wartość punktową) - 140 pkt.

  1. wielodzietność rodziny dziecka (3 i więcej dzieci w rodzinie);
  2. niepełnosprawność dziecka;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
  6. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
  7. objęcie dziecka pieczą zastępczą.

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO

  1. dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej - 35 pkt.
  2. rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających i/lub absolwentów naszego przedszkola - 30 pkt.
  3. dzieci zamieszkujące na terenie osiedla Budziwój, - 25 pkt.
  4. dzieci rodziców pracujących w bliskiej lokalizacji przedszkola, - 20 pkt.
  5. dzieci obojga rodziców pracujących, - 15 pkt.
  6. dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez przedszkole. - 10 pkt.
© 2024 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów