KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM ZGROMADZENIA SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI I PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 25 W RZESZOWIE

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i Przedszkole Publiczne Nr 25 w Rzeszowie reprezentowane przez Dyrektora Przedszkoli, ul. Ks. K. Guzego 4, 35-317 Rzeszów.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Informujemy, że Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i Przedszkole Publiczne Nr 25 w Rzeszowie przetwarza dane osobowe w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), oraz na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  4. Odbiorcami Pani/Pana, Państwa dzieci danych osobowych będą wyłącznie organy i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana, Państwa dzieci dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.
  8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  10. Pani/Pana, Państwa dzieci dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i Przedszkole Publiczne Nr 25 w Rzeszowie NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. robienie na przedszkolnych uroczystościach zdjęć, filmów, a następnie ich zamieszczanie w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby (w tym dziecka) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany lub zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

 

© 2024 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów