Aktualności--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ OPIEKI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM ZGROMADZENIA SIÓSTR FRANCISZKANEK

RODZINY MARYI IM. ŚW. Z. SZ. FELIŃSKIEGO I W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 25  W RZESZOWIE

                                                 w czasie epidemii spowodowanej wirusem COVID-19                                                                   

 1. Od 1 września 2021 r. przedszkole jest otwarte w godzinach od 6.30 do 16.30. Dzieci będą przyjmowane w godz. od 6.30 do 8.15, a odbierane do godziny 16.30. W pozostałych godzinach przedszkole ograniczy do minimum kontakt z osobami z zewnątrz.
 1. Dziecko do przedszkola i z przedszkola może przyprowadzać/odbierać TYLKO JEDEN z Rodziców (opiekunów).
 2. W trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka Rodzic musi mieć zasłonięte usta i nos,  i obowiązkowo zdezynfekowane ręce przy wejściu do placówki.
 3. Rodzic wprowadza dziecko do szatni, pomaga mu przy czynnościach samoobsługowych i odprowadza dziecko do właściwej sali – Rodzic nie wchodzi do sali.
 4. Odbierając dziecko, Rodzic otwiera drzwi sali, sygnalizując swoją obecność i czeka na dziecko na korytarzu przedszkola.
 5. Do szatni będą mogli wchodzić Rodzice/ Opiekunowie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: 1 rodzic z dzieckiem, zasłonięte usta i nos, zdezynfekowane ręce, dystans od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1.5 m. dystans od pracowników przedszkola min. 1.5 m.
 6. Dzieci przebywają w wyznaczonej i stałej sali.
 7. Do każdej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie (nauczyciele, pomoc nauczyciela).
 8. W salach będą codziennie dezynfekowane stoły, krzesełka, podłogi, zabawki.
 9. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 10. Przed każdym wyjściem dzieci na plac zabaw, będzie dezynfekowany sprzęt terenowy, z którego będą korzystały dzieci.
 11. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.
 12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 13. Jeżeli w domu przebywa osoba chora, na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 14. W przypadku symptomów choroby u dziecka zostanie ono odizolowane od pozostałych dzieci w wydzielonym miejscu, a powiadomieni Rodzice muszą odebrać Dziecko w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu zawiadomienia.
 15. Dzieci do przedszkola nie przynoszą żadnych przedmiotów.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECIDO  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ZGROMADZENIA SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI
 IM. ŚW. Z. SZ. FELIŃSKIEGO I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 25 W RZESZOWIE

OD 1 WRZEŚNIA 2021R. W CZASIE EPIDEMII

 1. Dziecko do przedszkola może przyprowadzać TYLKO JEDEN Z RODZICÓW (opiekunów).
 2. Rodzic przyprowadzając dziecko może wejść do placówki.
 3. Rodzic musi mieć zasłonięte usta i nos, i obowiązkowo zdezynfekowane ręce przy wejściu
  do placówki.
 4. Po wejściu do szatni Rodzic zachowuje dystans od kolejnego rodzica z dzieckiem
  min. 1.5 m. oraz dystans od pracowników przedszkola min. 1.5 m.
 5. Rodzic wprowadza dziecko do szatni, pomaga mu przy czynnościach samoobsługowych
  i odprowadza dziecko do właściwej sali oraz nie przedłuża pożegnania  z DzieckiemRODZIC NIE WCHODZI DO SALI!
 6. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych rzeczy z domu (wyjątek stanowią dzieci nowoprzyjęte do przedszkola na czas adaptacji).
 7. Do placówki Rodzic może przyprowadzić JEDYNIE zdrowe dziecko.
 8. Dziecko z jakimikolwiek symptomami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych
  ( katar, kaszel, gorączka) będzie odizolowane w wyznaczonym miejscu. Rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony o powyższych symptomach i o konieczności odebrania dziecka z przedszkola w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu zawiadomienia.
 9. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do przedszkola
 10. Do placówki, dzieci należy przyprowadzić od godziny 6.30 do godziny 8.15.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo należy unikać przyprowadzania dzieci do przedszkola przez osoby powyżej 60 roku życia.

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI 
Z  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ZGROMADZENIA SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI IM. ŚW. Z. SZ. FELIŃSKIEGO  
I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 25 W RZESZOWIE

OD 1 WRZEŚNIA 2021 R. W CZASIE EPIDEMII

 1. Rodzic chcąc odebrać dziecko wchodzi do przedszkola mając  zasłonięte usta i nos, przy wejściu obowiązkowo dezynfekuje ręce i kieruje się do sali, w której znajduje się dziecko. Otwiera drzwi i sygnalizuje swoje przybycie – RODZIC NIE WCHODZI DO SALI! Rodzic na dziecko oczekuje
  na korytarzu przedszkola.
 2. Jeżeli odbiór dziecka będzie z placu zabaw – RODZIC NIE WCHODZI NA PLAC ZABAW! – Rodzic oczekuje na dziecko przy bramce wejściowej.
 3. Dzieci należy odbierać do godziny 16.30.

     4. Ze względu na bezpieczeństwo należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.

© 2022 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Z. Sz. Felińskiego
ul. Ks. Kazimierza Guzego 4, 35-317 Rzeszów